REKLAMAČNÍ ŘÁD PRO SPOTŘEBITELE

BiBiHAUS KRISTAL s.r.o., Bratčí Čapků 235, NOVÝ BOR 47301 , Česká Republika, IČO:

28563432 (dále Jen Prodávající). Tento reklamační řád se vztahuje na zboží (dále jen Zboží) a služby

(dále jen Služby) zakoupené zákazníkem který je spotrebitelem ve smyslu § 2 odst 1 pism a) zákona

. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějsích předpisů (dále jen Kupující), od

Prodávajicího. Při uplatnění práv z vadného plnění Zboží a Služeb (dále jen Reklamace) postupuje

Kupujici v souladu s tímto reklamačním řádem. Záležitosti tímto reklamační žádem neupravené se řídí

právním řádem České republiky.

1 Rozsah odpovědnosti Prodávajícího za vady

1.1 Zboží

a) Prodávající odpovídá Kupujícimu za to, že Zboží při převzetí nemá vady, a to zejména, že v

době, kdy Kupujici Zboží od Prodávajícího převzal,

- má Zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybi—li ujednání, takové vlastnosti, které

Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupujici očekéval s ohledem na povahu Zboží

a na zékladě reklamy jimi prováděné.

- se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se Zboží

tohoto druhu obvykle používá.

- Zboží odpovidá jakosti nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost

nebo provedeni uréeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je Zboži v odpovidajícím

množství, míře nebo hmotnosti a - Zboži vyhovuje požadavkům právních předpisů.

1.2 Služby

a) Prodávajíci odpovídá Kupujícímu za to, že Služba je poskytnuta ve shodé se smlouvou o

poskytnutí Služby.

b) Pokud je Služba poskytnuta v rozporu s touto smlouvou, je Služba poskytnuta vadně a

Kupující má práva zvadného plnění.

2 Misto uplatněni Reklamace

2.1 Kupujici je oprávněn uplatnit Reklamaci Zboží a Služeb v jakékoli provozovně Prodávajícího na

území České republiky, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného

Zboží anebo poskytovaných Služeb, případně v sídle Prodávajícího. Dále také může zaslat na adresu : BiBiHAUS KRISTAL s.r.o., Bratří Čapků 235, Nový Bor 47301

a to bez dobírky.

3 Lhůta pro uplatnění Reklamace

3.1 Zboží Kupující uplatní Reklamaci vady Zboží bez zbytečného odkladu poté co měl vadu při

dostatečné péči zjistit. Kupujici je oprévnén uplatnit Reklamaci Zboží v dobé 24 mésíců od

převzetí Zboží. Je-li na Zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke Zbož nebo v reklamě

uvedena doba, po kterou lze Zboží použít, nebo doba jeho minimální trvanlivosti (např. potraviny),

může Kupující uplatnit Reklamaci Zboží do tohoto data.

3.2 Služby

Kupující uplatní Rekhmaci vady Služby (rozpor mezi objednaným a poskytnutým plněním) bez

zbytečného odkladu poté, co mél vadu při dostatečné péči zjistit, nejpozdéji však do 14 dni od

poskytnutí Služby.

4 Uplatnéni Reklamace

4.1 Při uplatnění Reklamace je Kupující povinen doložit nákup Zboží anebo Služby u Prodávajícího

prodejním dokladem, případné jiným prokazateIným způsobem. Kupující je povinen poskytnout

Prodávajícímu veškerou součinnost k ověření existence reklamované vady a k vyřízení

Reklamace.

4.2 Prodávající (či jim pověřená osoba ) vydá Kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy Kupující právo

uplatnil, co je obsahem Reklamace a jaky zpusob vyřízení Reklamace Kupující požaduje. V

případě, že bude Reklamace uplatněna v provozovně, bude kopie potvrzení zaslána bez

Zbytečného odkladu na centrálu (do sídla) Prodávajícího.

4.3 Po uplatnění Reklamace Prodávající rozhodne o Reklamaci Zboží nebo Služby ihned, ve složitých

případech do tří pracovních dnu. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle

druhu Zbozí či Služby potřebné k odbonému posouzení vady (např. laboratorní rozbor vzorku

paliv).

4.4 Reklamace včetně odstranéní vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů

ode dne uplatnéni Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a Kupující je oprávněn od

smlouvy odstoupit

4.5 Po vyřízení Reklamace vydá Prodévající Kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení

Reklamace, včetně potvrzení o provedení případné opravy a době jejího trvání. případné písemné

odůvodnění zamítnutí Reklamace.

5. Práva Kupujícího z vad Zboží a Služeb

5.1 Pokud Kupující neuvede, jaký způsob vyřízení Reklamace vyžaduje, pak jej Prodávající poučuje o

tom, že může požadovat některou z níže uvedených možností, a to v návaznosti na to, zda jsou

vady na Zboží podstatným nebo nepodstatným porušením kupní smlouvy, resp. zda jde o

odstranitelnou nebo neodstranitelnou vadu Služeb.

5.2 Podstatné poruřšní kupní smlouvy

a) Jedné-li se o podstatné porušení kupní smlouvy, má Kupující právo si zvolit mezi:

- dodáním nového Zboží bez vady nebo dodáním chybějícího Zboží,

- odstraněním vady opravou Zboží,

- přiméřenou slevou z kupní ceny Zboží, nebo — odstoupením od kupní smlouvy.

b) Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké z vyše uvedených práv si zvolil. při Reklamaci, nebo bez

zbytečného odkladu po Reklamaci. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu

Prodávajícího; to neplati, žádá—li Kupující opravu vady, které se ukáže jako neopravitelné.

Neodstraní—li Prodávající vady ve lhůte pro vyřízení Reklamace, nebo oznámí-li Kupujícímu,

že vady neodstraní. může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní

ceny Zboží, nebo může od kupní smlouvy odstoupit.

c) Nezvolí—li si Kupujici některé z výše uvedených práv včas, má práva vztahující se na

nepodstatné porušeni kupní smlouvy popsané níže.

5.3 Nepodstatné porušení kupní smlouvy

Jedná—li se o nepodstatné porušení kupní smlouvy, má Kupujici právo si zvoit mezi odstraněním

vady Zboží, nebo přméřenou slevou z kupni ceny Zboží.

5.4 Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny Zboží nebo neodstoupí od kupní

smlouvy. může Prodávající dodat chybějící Zboží, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady

může Prodávající odstranit podle své volby opravou Zboží nebo dodáním nového Zboží;

volba Prodávajicího nesmí Kupujícímu způsobit nepříměřené náklady.

5.5 Neodstraní—li Prodávající vadu Zboží ve lhůtě pro vyřízení Reklamace, nebo vadu Zboží

odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny Zboží, anebo může od

kupní smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu

Prodávajícího.

5.6 Vady Služby mohou být odstranitelné nebo neodstranitelné.

5.7 Odstranitelné vady

Jedné—li se o odstranitelné vady Služby, má Kupující právo si zvolit mezi:

a) poskytnutím opravené Sluřby,

b) poskytnutím toho, co nebylo v rámci Služby poskytnuto, nebo

c) přiměřenou slevou z ceny Služby.

5.8 Neodstranitelné vady

Jedná—li se o neodstranitelnou vadu Služby, má Kupující právo si zvolit mezi:

a) odstoupením od smlouvy o poskytnutí Služby, nebo

b) přiměřenou slevou z ceny za Službu.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

6.1 V případě, že dojde mezi Prodávajícím a Kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní

smlouvy ke Zboží nebo ze smlouvy o poskytnutí Sluzby, který se nepodalří vyřešit vzájemnou

dohodou, může Kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu

mimosoudniho řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce. Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Stěpánská 15, 120 00 Praha 2,

email: adr@coi.cz. web: adr,coi.cz